• Wyniki konkursu "Zostań Instruktorką Magnitica Lashes"

  Kochani! Poziom prac był niesamowity! Piękne maile, linki do stron, blogów, zdjęcia prac - to wszystko pokazało nam z jakim profesjonalizmem mamy do czynienia. Ciężko było wybrać 4-6 prac, dlatego zrobiliśmy wyjątek i wybraliśmy aż 8 najlepszych Pań! Serdecznie gratulujemy i .... widzimy się w Krakowie! Wszelkie szczegóły prześlemy e-mailem.
 • Konkurs "Zostań Instruktorką Magnitica Lashes"

  Już 20.04.2013 roku ruszy konkurs na Instruktorkę Stylizacji Rzęs firmy Magnitica Lashes. Podczas konkursu zostanie wyłonione 4-6 najzdolniejszych stylistek, które w nagrodę przejdą Szkolenie Instruktorskie o wartości 1800 zł.
 • Konkurs Zostań Instruktorką Magnitica Lashes - Regulamin

  Postanowienia ogólne

  § 1

  1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zostań Instruktorką Magnitica Lashes” (dalej zwanym „Konkursem”) jest firma Ewelina Golba z siedzibą w Krakowie, adres: 31-475 Kraków, ul. Miechowity 15A/25, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa.

  Posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7343051609, numer statystyczny REGON 120952414 (zwany dalej „Organizatorem”).

  2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora.

  3. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 20.04.2013 r. do 05.05.2013 r.

  4. Informacje o Konkursie zamieszczone będą na stronie internetowej www.magniticalashes.pl/konkurs.

  5. Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnik”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub prowadzące własną działalność gospodarczą, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

  6. W konkursie mogą wziąć udział osoby zajmujące się stylizacją rzęs z terenu Rzeczpospolitej Polskiej za wyłączeniem uczestniczek prowadzących działalność w miastach: Kraków, Warszawa i Tarnów. Warunek konieczny ze względów wyłączności dla innych instruktorek.

  6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i podmiotów współpracujących przy przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny na potrzeby niniejszego regulaminu rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  Zasady Konkursu

  § 2

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien w okresie od 20.04.2013 r. do 05.05.2013 r. spełnić łącznie następujące warunki:

  a) Przesłać od 10 do 15 zdjęć swoich prac obrazujących stylizacje rzęs (jedno zdjęcie powinno dotyczyć jednej stylizacji) Zdjęcia powinny być w formacie JPG lub PNG o rozmiarach do 600 x 800 pikseli (albo proporcjonalnie większe) waga max 1 MB

  b) Przesłać skany dyplomów oraz/lub potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniach związanych z stylizacją rzęs.

  c) Skan dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości danej uczestniczki.

  d) Przesłać min. 5 zdań z odpowiedzią na pytanie: Dlaczego chcę zostać Instruktorką Magnitica Lashes?

  e) Każdy uczestnik w celu zdobycia dodatkowych punktów ma możliwość przesłania informacji związanych z jej działalnością w Internecie takich jak: adres URL strony WWW, URL Fanpage na Facebooku, URL do bloga prowadzonego przez niego związanego z kosmetyką i stylizacją rzęs lub potwierdzenia aktywnej pasji kosmetycznej poprzez udzielanie się na forach kosmetycznych.

  f) Warunkiem koniecznym jest zamieszczenie w treści e-maila oświadczenia o treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb w/w konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o chronię danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

  g) Wszystkie składowe powinny być przesłane do 05.05.2013 na adres mailowy biuro@magniticalashes.pl w temacie wiadomości z informacją: „Zostań Instruktorką Magnitica Lashes”.

  2. Udział w konkursie jest dobrowolny. Wysłanie aplikacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkurs. Spełnienie warunków z punktu §2 ust.1 pkt 1- 2g stanowić będzie zgłoszenie w Konkursie (zwane dalej „Zgłoszeniem”) i będzie pierwszym kryterium podczas podejmowania decyzji o wygranej.

  3. Zgłoszenia należy przesłać w terminie od 20.04.2013 do 05.05.2013 włącznie. O zachowaniu terminu nadesłania Zgłoszenia decyduje data i godzina odnotowana przez serwer, na który wpływać będą Zgłoszenia w Konkursie.

  4. Zgłoszenia niekompletne, w tym niezawierające wszystkich elementów wskazanych w §2 ust.1 pkt 1- 2g nie będą brane pod uwagę.

  5. Jeden Uczestnik nie może dokonać w Konkursie więcej niż jednego Zgłoszenia.

  6. Organizator przewidział w Konkursie:

  1) Nagrodę główną w postaci Szkolenia Instruktorskiego o wartości 1800 zł (zwany dalej „Nagrodą główną”)

  2) W konkursie zostanie wyłonionych od 4 do 6 uczestników spełniających wszystkie wymania. Ilość przyznanych nagród jest uzależniona od poziomu nadesłanych prac i zostanie ustalona przez Organizatora.

  7. Z zastrzeżeniem postanowień po zakończeniu okresu nadsyłania Zgłoszeń w Konkursie, Organizator wyłoni Laureatów, których prace zdobędą największą ilość głosów i spełnią założenia punktów §2 ust.1 pkt 1a-2g.

  8. Organizator przyzna od 4 do 6 Uczestnikom „Nagrodę Główną”

  9. Organizatorowi przysługuje prawo nieprzyznania wszystkich lub części nagród w Konkursie w przypadku stwierdzenia, że nadesłane Prace nie spełniają warunków określonych w niniejszym regulaminie, w tym warunków określonych w §2 ust. 1 pkt 1a i 2g).

  10. Organizator ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika w każdym momencie, w przypadku nieetycznych zachowań dotyczących marki.

  11. Jeden Uczestnik może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę w Konkursie. Laureatom nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną.

  12. Ogłoszenie wyników w Konkursie nastąpi poprzez umieszczenie listy zwycięzców na stronie internetowej www.magniticalashes.pl/aktualnosci/konkurs do dnia 24.05.2013 oraz poprzez profil na portalu Facebook.

  14. Laureaci zostaną też poinformowani o wygranej za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, przesłanej przez Organizatora do dnia 24.05.2013 na skrzynkę mailową Uczestnika.

  15. „Nagrody Główna” w postaci Szkolenia Instruktorskiego odbędzie się w Krakowie w dniu: 08.06.2013 r. pod adresem: os. 2-go Pułku Lotniczego 2, 31-870 Kraków. Szkolenie jest prowadzone przez Instruktorkę Magnitica Lashes Ewelinę Klimaszewską. Szczegółowy plan szkolenie zostanie przesłany Laureatom droga e-mailową w do dnia: 24.05.2013

  17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w wydaniu nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu niepodania, podania niepełnych danych osobowych, lub niepoinformowania o zmianie danych osobowych przez Uczestnika.

  18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłać będą Zgłoszenia.

  19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Zgłoszenia.

  Dane osobowe

  § 3

  1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Ewelina Golba, właściciel marki Magnitica Lashes.

  2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Ewelina Golba w związku z obsługą Konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą w celu

  komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania nagrody. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie oraz usuwanie.

  Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych i ich poprawiania.

  3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych niniejszym regulaminem.

  4. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora, o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku niepowiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany brakiem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania nagrody.

  Prawa autorskie

  § 4

  1. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą odpowiedzi na pytanie oraz dobrowolnie spełnił warunki punktu §2 ust.1 pkt 1a-2g.

  2. Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, z chwilą przekazania nagrody nabywa prawa majątkowe do treści nagrodzonego Zgłoszenia.

  3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w razie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora treści Zgłoszenia konkursowego, do których prawa nabył na mocy niniejszego regulaminu.

  Reklamacje

  § 5

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności, przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

  2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Ewelina Golba, Miechowity 15A/25, 31-475 Kraków z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Magnitica”.

  3. Odpowiedź na reklamację udzielona zostanie listem poleconym w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

  Termin przedawnienia roszczeń

  § 6

  1. Termin przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu wynosi 3 (słownie: trzy) miesiące i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

  2. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

  Postanowienia końcowe

  § 7

  1. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z warunkami niniejszego regulaminu i w pełni je akceptuje.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki został ogłaszany niniejszy regulamin.

  4. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.Magniticalashes.pl

  5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozpoznawane przez właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy w Krakowie.

 • 4 WYJĄTKOWE SZKOLENIA W KRAKOWIE!

  "Grunt do podstawa " - szkolenie podstawowe .

Produkty 13 do 16 z 32